Dołącz do projektu Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników projektu, tj. 50 osób z terenu województwa pomorskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osób przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego. Realizacja celu jest przewidziana do 31.07.2015 r.
Aktualności
04.06.2015

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 05 czerwca 2015 r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

04.05.2015

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 04.05.2015 r. (poniedziałek) Biuro Projektu będzie nieczynne.

16.01.2015

Szanowni Państwo!

Informujemy o ostatecznych wynikach prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego:
Ostateczna Lista Rankingowa Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

05.01.2015

Szanowni Państwo!

Informujemy o wynikach prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego:
Wstępna Lista Rankingowa Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

30.12.2014

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2015 r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

30.12.2014

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu ,,Zadbaj o swoją przyszłość”, informujemy o wydłużeniu posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego do dnia 02.01.2015 r.
Wydłużenie obrad KOW wynika z konieczności zapewnienia czasu na rzetelną ocenę złożonych wniosków, które podlegały uzupełnieniom formalnym (zgodnie z par. 6, pkt. 2 Regulaminu Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego). Ze względu na okres świąteczny Uczestnicy Projektu składali dokumenty dotyczące Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego uzupełnione pod względem formalnym do dnia 29.12.2014 r. W dniu 30.12.2014 r. nastąpiła ocena formalna uzupełnionych dokumentów.

22.12.2014

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2014 r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

01.12.2014

Stowarzyszenie B-4 pragnie poinformować o rozpoczęciu naboru Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Zadbaj o swoją przyszłość”. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w dniu 8 grudnia 2014 r. i zakończy się 15 grudnia 2014 r. w godzinach pracy Biura tj. od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

Wnioski można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie B-4
Oddział w Gdańsku
ul. Mostowa 1, pok. 28
80-788 Gdańsk


Wnioski, które wpłyną do Biura po godz. 15:30 w ostatnim dniu naboru nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu wniosku do biura a nie data nadania przesyłki na poczcie (§6 punkty 11-15 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości).

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości (§11, pkt. 5) Beneficjenci pomocy zainteresowani otrzymaniem przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego oraz przedłużonego doradczego wsparcia pomostowego składają „Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego” w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona na zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) wraz z załącznikami:

- Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy (jeśli dotyczy) z ZUS oraz zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z Urzędu Skarbowego (wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem w/w Wniosku),
- Uproszczone sprawozdanie finansowe: uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzony narastająco od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej do ostatniego zamkniętego miesiąca oraz aktualny - ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT/CIT /jeśli dotyczy/,
- Szczegółowe zestawienie kosztów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym finansowanych ze wsparcia pomostowego (załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości) – tabela pomocnicza. Uwaga w przypadku kiedy koszty były ponoszone w lipcu, tabelkę należy zmodyfikować poprzez uwzględnienie wydatków w miesiącu lipcu, wówczas w wierszu zamiast: "sierpień 2014" wpisujemy: "lipiec i sierpień 2014",
- Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (m.in. zaświadczenia, które otrzymali Państwo od Stowarzyszenia B-4, załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości),
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącym (załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości),
- Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego przedsięwzięcia, na realizację, którego jest udzielona pomoc de minimis (załącznik nr 14 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości),
- Oświadczenie dotyczące spełniania kryterium tzw. jednego przedsiębiorstwa (załącznik nr 18 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości),
- Oświadczenie dotyczące połączenia/przejęcia/podziału przedsiębiorstwa (załącznik nr 19 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości).

Jednocześnie przypominamy, że wniosek należy wypełnić elektronicznie (lub w uzasadnionych przypadkach odręcznie drukowanymi literami), w języku polskim, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeżeli składane są kopie dokumentów to powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone datą i podpisem. Każdy z 2 egzemplarzy wniosku wraz z załącznikami powinien być trwale spięty (np. zbindowany, oprawiony w formie skoroszytu, itp.) (obowiązują zasady jak przy składaniu wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe, tj. § 6 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości).

05.11.2014

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 10 listopada 2014 r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

18.08.2014

INFORMACJA

Z dniem 18.08.2014 r. zmianie uległy załączniki nr 7,10 i 11 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości projektu „Zadbaj o swoją przyszłość”. Aktualna treść załączników dostępna jest w dokumentach do pobrania - ścieżka B.

30.07.2014

ŚCIEŻKA A (AKTYWIZACJA ZAWODOWA)

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do ścieżki A (Aktywizacja zawodowa) w ramach projektu „Zadbaj o swoją przyszłość” w województwie pomorskim zostaje przedłużona do 08.08.2014 r. Dokumenty należy składać w Biurze Projektu Stowarzyszenia B-4: ul. Mostowa 1 pokój 28, 80-778 Gdańsk.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie!

21.07.2014

WYNIKI PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

Szanowni Państwo, Informujemy o ostatecznych wynikach prac Komisji Oceny Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja) oraz wsparcia pomostowego:
Ostateczna Lista Rankingowa Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego
Ostateczna Lista Rankingowa Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

07.07.2014

Wyniki prac Komisji Oceny Wniosków

Szanowni Państwo, Informujemy o wynikach prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacji) oraz wsparcia pomostowego:
Wstępna lista rankingowa KOW o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Jednocześnie osoby rekomendowane do otrzymania wsparcia w postaci dotacji są rekomendowane również do otrzymania wsparcia pomostowego.
Zgodnie z Regulaminem par. 7 ust. 12 zapraszamy pierwsze 24 osoby z listy rankingowej do podpisania umowy.

26.06.2014

Informacja

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do ścieżki A (Aktywizacja zawodowa) w ramach projektu „Zadbaj o swoją przyszłość” w województwie pomorskim zostaje przedłużona do 14.07.2014 r.
Dokumenty należy składać w Biurze Projektu Stowarzyszenia B-4: ul. Mostowa 1 pokój 28, 80-778 Gdańsk.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie!

24.06.2014

Informacja

Zmianie uległ Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości. Rozszerzony został zapis §6, ust. 1 d) Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości. Nowy dokument znajduje się w zakładce "Do pobrania", prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym tam dokumentem.

09.06.2014

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Zadbaj o swoją przyszłość” nr projektu POKL.08.01.02-22-060/13 par. 6 Warunki ubiegania się o wsparcie finansowe i pomostowe; pkt.10; Stowarzyszenie B-4 pragnie poinformować o rozpoczęciu naboru:

1. Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego.
2. Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Przyjmowanie ww. wniosków rozpocznie się w dniu 16 czerwca 2014 r. i zakończy się w dniu 18 czerwca 2014 r. Kompletne Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście w Biurze projektu znajdującym się na ul. Mostowa 1, Parter - pokój 28, 80-778 Gdańsk w godzinach 7:30-15:30 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu korespondencji do Biura Projektu).

Nie ma możliwości składania Wniosków poprzez przesłanie e-mailem lub faksem. Wnioski, które wpłyną po godzinie 15:30 ostatniego dnia naboru nie są przyjmowane, nie są brane pod uwagę i nie są zwracane.

Wzory dokumentów dostępne są w Biurze Projektu, ul. Mostowa 1, Parter - pokój 28, 80-778 Gdańsk; oraz na stronie internetowej projektu www.zsp-pomorskie.b4ngo.pl.

02.06.2014

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do ścieżki A (Aktywizacja zawodowa) w ramach projektu „Zadbaj o swoją przyszłość” w województwie pomorskim zostaje przedłużona do 30.06.2014 r.

Dokumenty należy składać w Biurze Projektu Stowarzyszenia B-4: ul. Mostowa 1 pokój 28, 80-778 Gdańsk.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie!

19.05.2014

Przedłużona rekrutacja do ścieżki A!

Rekrutacja do projektu "Zadbaj o swoją przyszłość" zostaje przedłużona dla ścieżki A do 30.05.2014 r.

12.05.2014

Wstępna lista rankingowa II tury rekrutacji

POBIERZ

05.05.2014

Informacja

Informujemy, iż z dniem 05.05.2014 r. zmianie uległy dokumenty rekrutacyjne i uczestnictwa.

05.05.2014

Przedłużona rekrutacja!

Rekrutacja do projektu "Zadbaj o swoją przyszłość" zostaje przedłużona dla ścieżki A do 15.05.2014 r. zaś dla ścieżki B do 07.05.2014 r.

30.04.2014

Wstępna lista rankingowa I tury rekrutacji

POBIERZ

29.04.2014

Informacja

Z dniem 29 kwietnia zmianie uległ regulamin rekrutacji dla ścieżki B. Nowy dokument znajduje się w zakładce "Do pobrania" , prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym tam dokumentem

29.04.2014

Informacja

Informujemy, iż dnia 02.05.2014 r. (piątek) Biuro projektu w Gdańsku będzie nieczynne.

29.04.2014

Uwaga!

Zmiana adresu Biura Projektu „Zadbaj o swoją przyszłość” w pomorskim.
Od 2 maja 2014 r. biuro będzie się znajdować przy ul. Mostowej 1 w Gdańsku.

24.04.2014

Przedłużona rekrutacja!

Rekrutacja do projektu "Zadbaj o swoją przyszłość" do ścieżki B zostaje przedłużona do 30.04.2014 r

14.04.2014

Przedłużona rekrutacja!

Szanowni Państwo informujemy, że zgodnie z §5. ust. 5 Regulaminu rekrutacji w projekcie: "Zadbaj o swoją przyszłość" (nr projektu: POKL.08.01.02-22-060/13) terminy naboru formularzy zgłoszeniowych zostały wydłużone odpowiednio:
-w ramach ścieżki A: do 30 kwietnia 2014 r.
-w ramach ścieżki B: do 23 kwietnia 2014 r.

Dokładne informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1 na 1 piętrze lub pod nr tel. (+48) 502 741 715 lub 530 132 475 oraz pod adresem e-mail: zsp-pomorskie@b4.org.pl

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

!! Informujemy, że w związku z przedłużeniem rekrutacji zmianie uległy regulaminy rekrutacji – informacje szczegółowe w zakładce „Do pobrania” !!

Spotkanie informacyjne w sprawie projektu „Zadbaj o swoją przyszłość” dla woj. pomorskiego.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 08.04.2014 r. w godzinach 12.00-14.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie projektu „Zadbaj o swoją przyszłość” dla woj. pomorskiego. Podczas spotkania będzie można pozyskać informacje na temat procedur rekrutacyjnych a także na temat uczestnictwa i zasad obowiązujących w projekcie podczas jego realizacji.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w Sali Konferencyjnej na II piętrze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni przy ul. H. Kołłątaja 8.

Serdecznie zapraszamy!

Rekrutacja do projektu „Zadbaj o swoją przyszłość” w województwie pomorskim startuje w dniu 10 kwietnia!

Szanowni Państwo, informujemy, że dokumenty rekrutacyjne do projektu „Zadbaj o swoją przyszłość” dla województwa pomorskiego będą przyjmowane w dniach 10.04 – 12.04.2014 r.

Na stronie http://zsp-pomorskie.b4ngo.pl/?strona=do-pobrania umieściliśmy regulaminy i wzory dokumentów, z którymi przyszli uczestnicy projektu powinni się zapoznać.

Osoby zainteresowane projektem mogą uzyskać informacje telefonicznie - nr tel. (+48) 502 741 715
lub pod adresem e-mail: zsp-pomorskie@b4.org.pl

Serdecznie zapraszamy!

Uwaga! Zmianie ulega planowany termin rekrutacji – nowy planowany termin to 09.04 – 12.04. Ostateczny termin naboru zostanie podany w dniu 26.03.2014 r.

Działa już oficjalny fanpage Stowarzyszenia B-4 na Facebooku!

Profil jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/stowarzyszenieB4

Na naszym fanpage'u na bieżąco będziemy informować o działalności Stowarzyszenia oraz wszystkich ciekawych inicjatywach podejmowanych przez zaprzyjaźnione z nami organizacje i instytucje.

Zachęcamy wszystkich użytkowników Facebooka do „polubienia” i „śledzenia” naszego serwisu. Dzięki temu w przyszłości będziemy mogli dotrzeć z naszym przekazem do dużo większej ilości osób zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

Dziękujemy za współpracę!

Zespół Stowarzyszenia B-4

Rekrutacja

Informujemy, że Stowarzyszenie B-4 w marcu br. planuje rozpocząć rekrutację kandydatów do projektu „Zadbaj o swoją przyszłość”, realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Priorytetu VIII. „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowany początek rekrutacji: 24-28.03.2014 r. - ostateczny termin jest uzależniony od daty akceptacji Regulaminów rekrutacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników projektu tj. 50 osób z terenu województwa pomorskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osób przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego.

Do udziału zapraszamy kobiet i mężczyzn!

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z jednej, wybranej ścieżki i związanych z nią form wsparcia: ścieżki aktywizacji zawodowej lub ścieżki biznesowej - więcej informacji na stronie O projekcie

Osoby zainteresowane projektem mogą uzyskać dodatkowe informacje:
-w Biurze Stowarzyszenia B-4, które zlokalizowane jest w Gdańsku przy ul. Konrada Leczkowa 1 na 1 piętrze lub
-telefonicznie pod nr tel. (+48) 502 741 715 lub
-pod adresem e-mail: zsp-pomorskie@b4.org.pl

Aktualności
05.01.2015

Szanowni Państwo!

Informujemy o wynikach prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego:
Wstępna Lista Rankingowa Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

30.12.2014

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2015 r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

30.12.2014

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu ,,Zadbaj o swoją przyszłość”, informujemy o wydłużeniu posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego do dnia 02.01.2015 r.
Wydłużenie obrad KOW wynika z konieczności zapewnienia czasu na rzetelną ocenę złożonych wniosków, które podlegały uzupełnieniom formalnym (zgodnie z par. 6, pkt. 2 Regulaminu Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego). Ze względu na okres świąteczny Uczestnicy Projektu składali dokumenty dotyczące Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego uzupełnione pod względem formalnym do dnia 29.12.2014 r. W dniu 30.12.2014 r. nastąpiła ocena formalna uzupełnionych dokumentów.

22.12.2014

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2014 r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

01.12.2014

Stowarzyszenie B-4 pragnie poinformować o rozpoczęciu naboru Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Zadbaj o swoją przyszłość”. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w dniu 8 grudnia 2014 r. i zakończy się 15 grudnia 2014 r. w godzinach pracy Biura tj. od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

Wnioski można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie B-4
Oddział w Gdańsku
ul. Mostowa 1, pok. 28
80-788 Gdańsk


Wnioski, które wpłyną do Biura po godz. 15:30 w ostatnim dniu naboru nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu wniosku do biura a nie data nadania przesyłki na poczcie (§6 punkty 11-15 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości).

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości (§11, pkt. 5) Beneficjenci pomocy zainteresowani otrzymaniem przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego oraz przedłużonego doradczego wsparcia pomostowego składają „Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego” w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona na zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) wraz z załącznikami:

- Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy (jeśli dotyczy) z ZUS oraz zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z Urzędu Skarbowego (wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem w/w Wniosku),
- Uproszczone sprawozdanie finansowe: uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzony narastająco od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej do ostatniego zamkniętego miesiąca oraz aktualny - ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT/CIT /jeśli dotyczy/,
- Szczegółowe zestawienie kosztów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym finansowanych ze wsparcia pomostowego (załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości) – tabela pomocnicza. Uwaga w przypadku kiedy koszty były ponoszone w lipcu, tabelkę należy zmodyfikować poprzez uwzględnienie wydatków w miesiącu lipcu, wówczas w wierszu zamiast: "sierpień 2014" wpisujemy: "lipiec i sierpień 2014",
- Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (m.in. zaświadczenia, które otrzymali Państwo od Stowarzyszenia B-4, załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości),
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącym (załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości),
- Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego przedsięwzięcia, na realizację, którego jest udzielona pomoc de minimis (załącznik nr 14 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości),
- Oświadczenie dotyczące spełniania kryterium tzw. jednego przedsiębiorstwa (załącznik nr 18 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości),
- Oświadczenie dotyczące połączenia/przejęcia/podziału przedsiębiorstwa (załącznik nr 19 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości).

Jednocześnie przypominamy, że wniosek należy wypełnić elektronicznie (lub w uzasadnionych przypadkach odręcznie drukowanymi literami), w języku polskim, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeżeli składane są kopie dokumentów to powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone datą i podpisem. Każdy z 2 egzemplarzy wniosku wraz z załącznikami powinien być trwale spięty (np. zbindowany, oprawiony w formie skoroszytu, itp.) (obowiązują zasady jak przy składaniu wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe, tj. § 6 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości).

05.11.2014

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 10 listopada 2014 r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

18.08.2014

INFORMACJA

Z dniem 18.08.2014 r. zmianie uległy załączniki nr 7,10 i 11 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości projektu „Zadbaj o swoją przyszłość”. Aktualna treść załączników dostępna jest w dokumentach do pobrania - ścieżka B.

30.07.2014

ŚCIEŻKA A (AKTYWIZACJA ZAWODOWA)

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do ścieżki A (Aktywizacja zawodowa) w ramach projektu „Zadbaj o swoją przyszłość” w województwie pomorskim zostaje przedłużona do 08.08.2014 r. Dokumenty należy składać w Biurze Projektu Stowarzyszenia B-4: ul. Mostowa 1 pokój 28, 80-778 Gdańsk.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie!

21.07.2014

WYNIKI PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

Szanowni Państwo, Informujemy o ostatecznych wynikach prac Komisji Oceny Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja) oraz wsparcia pomostowego:
Ostateczna Lista Rankingowa Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego
Ostateczna Lista Rankingowa Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

07.07.2014

Wyniki prac Komisji Oceny Wniosków

Szanowni Państwo, Informujemy o wynikach prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacji) oraz wsparcia pomostowego:
Wstępna lista rankingowa KOW o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Jednocześnie osoby rekomendowane do otrzymania wsparcia w postaci dotacji są rekomendowane również do otrzymania wsparcia pomostowego.
Zgodnie z Regulaminem par. 7 ust. 12 zapraszamy pierwsze 24 osoby z listy rankingowej do podpisania umowy.

26.06.2014

Informacja

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do ścieżki A (Aktywizacja zawodowa) w ramach projektu „Zadbaj o swoją przyszłość” w województwie pomorskim zostaje przedłużona do 14.07.2014 r.
Dokumenty należy składać w Biurze Projektu Stowarzyszenia B-4: ul. Mostowa 1 pokój 28, 80-778 Gdańsk.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie!

24.06.2014

Informacja

Zmianie uległ Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości. Rozszerzony został zapis §6, ust. 1 d) Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości. Nowy dokument znajduje się w zakładce "Do pobrania", prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym tam dokumentem.

09.06.2014

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Zadbaj o swoją przyszłość” nr projektu POKL.08.01.02-22-060/13 par. 6 Warunki ubiegania się o wsparcie finansowe i pomostowe; pkt.10; Stowarzyszenie B-4 pragnie poinformować o rozpoczęciu naboru:

1. Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego.
2. Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Przyjmowanie ww. wniosków rozpocznie się w dniu 16 czerwca 2014 r. i zakończy się w dniu 18 czerwca 2014 r. Kompletne Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście w Biurze projektu znajdującym się na ul. Mostowa 1, Parter - pokój 28, 80-778 Gdańsk w godzinach 7:30-15:30 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu korespondencji do Biura Projektu).

Nie ma możliwości składania Wniosków poprzez przesłanie e-mailem lub faksem. Wnioski, które wpłyną po godzinie 15:30 ostatniego dnia naboru nie są przyjmowane, nie są brane pod uwagę i nie są zwracane.

Wzory dokumentów dostępne są w Biurze Projektu, ul. Mostowa 1, Parter - pokój 28, 80-778 Gdańsk; oraz na stronie internetowej projektu www.zsp-pomorskie.b4ngo.pl.

02.06.2014

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do ścieżki A (Aktywizacja zawodowa) w ramach projektu „Zadbaj o swoją przyszłość” w województwie pomorskim zostaje przedłużona do 30.06.2014 r.

Dokumenty należy składać w Biurze Projektu Stowarzyszenia B-4: ul. Mostowa 1 pokój 28, 80-778 Gdańsk.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie!

19.05.2014

Przedłużona rekrutacja do ścieżki A!

Rekrutacja do projektu "Zadbaj o swoją przyszłość" zostaje przedłużona dla ścieżki A do 30.05.2014 r.

12.05.2014

Wstępna lista rankingowa II tury rekrutacji

POBIERZ

05.05.2014

Informacja

Informujemy, iż z dniem 05.05.2014 r. zmianie uległy dokumenty rekrutacyjne i uczestnictwa.

05.05.2014

Przedłużona rekrutacja!

Rekrutacja do projektu "Zadbaj o swoją przyszłość" zostaje przedłużona dla ścieżki A do 15.05.2014 r. zaś dla ścieżki B do 07.05.2014 r.

30.04.2014

Wstępna lista rankingowa I tury rekrutacji

POBIERZ

29.04.2014

Informacja

Z dniem 29 kwietnia zmianie uległ regulamin rekrutacji dla ścieżki B. Nowy dokument znajduje się w zakładce "Do pobrania" , prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym tam dokumentem

29.04.2014

Informacja

Informujemy, iż dnia 02.05.2014 r. (piątek) Biuro projektu w Gdańsku będzie nieczynne.

29.04.2014

Uwaga!

Zmiana adresu Biura Projektu „Zadbaj o swoją przyszłość” w pomorskim.
Od 2 maja 2014 r. biuro będzie się znajdować przy ul. Mostowej 1 w Gdańsku.

24.04.2014

Przedłużona rekrutacja!

Rekrutacja do projektu "Zadbaj o swoją przyszłość" do ścieżki B zostaje przedłużona do 30.04.2014 r

14.04.2014

Przedłużona rekrutacja!

Szanowni Państwo informujemy, że zgodnie z §5. ust. 5 Regulaminu rekrutacji w projekcie: "Zadbaj o swoją przyszłość" (nr projektu: POKL.08.01.02-22-060/13) terminy naboru formularzy zgłoszeniowych zostały wydłużone odpowiednio:
-w ramach ścieżki A: do 30 kwietnia 2014 r.
-w ramach ścieżki B: do 23 kwietnia 2014 r.

Dokładne informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1 na 1 piętrze lub pod nr tel. (+48) 502 741 715 lub 530 132 475 oraz pod adresem e-mail: zsp-pomorskie@b4.org.pl

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

!! Informujemy, że w związku z przedłużeniem rekrutacji zmianie uległy regulaminy rekrutacji – informacje szczegółowe w zakładce „Do pobrania” !!

Spotkanie informacyjne w sprawie projektu „Zadbaj o swoją przyszłość” dla woj. pomorskiego.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 08.04.2014 r. w godzinach 12.00-14.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie projektu „Zadbaj o swoją przyszłość” dla woj. pomorskiego. Podczas spotkania będzie można pozyskać informacje na temat procedur rekrutacyjnych a także na temat uczestnictwa i zasad obowiązujących w projekcie podczas jego realizacji.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w Sali Konferencyjnej na II piętrze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni przy ul. H. Kołłątaja 8.

Serdecznie zapraszamy!

Rekrutacja do projektu „Zadbaj o swoją przyszłość” w województwie pomorskim startuje w dniu 10 kwietnia!

Szanowni Państwo, informujemy, że dokumenty rekrutacyjne do projektu „Zadbaj o swoją przyszłość” dla województwa pomorskiego będą przyjmowane w dniach 10.04 – 12.04.2014 r.

Na stronie http://zsp-pomorskie.b4ngo.pl/?strona=do-pobrania umieściliśmy regulaminy i wzory dokumentów, z którymi przyszli uczestnicy projektu powinni się zapoznać.

Osoby zainteresowane projektem mogą uzyskać informacje telefonicznie - nr tel. (+48) 502 741 715
lub pod adresem e-mail: zsp-pomorskie@b4.org.pl

Serdecznie zapraszamy!

Uwaga! Zmianie ulega planowany termin rekrutacji – nowy planowany termin to 09.04 – 12.04. Ostateczny termin naboru zostanie podany w dniu 26.03.2014 r.

Działa już oficjalny fanpage Stowarzyszenia B-4 na Facebooku!

Profil jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/stowarzyszenieB4

Na naszym fanpage'u na bieżąco będziemy informować o działalności Stowarzyszenia oraz wszystkich ciekawych inicjatywach podejmowanych przez zaprzyjaźnione z nami organizacje i instytucje.

Zachęcamy wszystkich użytkowników Facebooka do „polubienia” i „śledzenia” naszego serwisu. Dzięki temu w przyszłości będziemy mogli dotrzeć z naszym przekazem do dużo większej ilości osób zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

Dziękujemy za współpracę!

Zespół Stowarzyszenia B-4

Rekrutacja

Informujemy, że Stowarzyszenie B-4 w marcu br. planuje rozpocząć rekrutację kandydatów do projektu „Zadbaj o swoją przyszłość”, realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Priorytetu VIII. „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowany początek rekrutacji: 24-28.03.2014 r. - ostateczny termin jest uzależniony od daty akceptacji Regulaminów rekrutacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników projektu tj. 50 osób z terenu województwa pomorskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osób przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego.

Do udziału zapraszamy kobiet i mężczyzn!

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z jednej, wybranej ścieżki i związanych z nią form wsparcia: ścieżki aktywizacji zawodowej lub ścieżki biznesowej - więcej informacji na stronie O projekcie

Osoby zainteresowane projektem mogą uzyskać dodatkowe informacje:
-w Biurze Stowarzyszenia B-4, które zlokalizowane jest w Gdańsku przy ul. Konrada Leczkowa 1 na 1 piętrze lub
-telefonicznie pod nr tel. (+48) 502 741 715 lub
-pod adresem e-mail: zsp-pomorskie@b4.org.plProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego