Dołącz do projektu Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników projektu, tj. 50 osób z terenu województwa pomorskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osób przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego. Realizacja celu jest przewidziana do 31.07.2015 r.

Do pobrania

Scieżka a
zmień ścieżkę Scieżka b
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Pobierz 09.05.2014 Regulamin _uczestnictwa ZSP Gdańsk

Pobierz 05.05.2014 A Regulamin rekrutacji

Pobierz Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu

Pobierz Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego w projekcie

Pobierz Załącznik nr 3. Karta oceny merytorycznej kandydata do projektu

Pobierz Załącznik nr 4. Deklaracja bezstronności i poufności członka Komisji Rekrutacyjnej

Pobierz Załącznik nr 5. Wzór umowy uczestnictwa w projekcie

Pobierz Załącznik nr 6. Wzór odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

STAŻ

Pobierz Regulamin stażu

Pobierz Wniosek o zawarcie umowy stażu

Pobierz Oświadczenie Uczestnika – zgoda na staż

Pobierz Załącznik nr 1 Umowa stażowa z Uczestnikiem

Pobierz Załącznik nr 2 Umowa stażowa z Pracodawcą

Pobierz Załącznik nr 3 Umowa w sprawie przetwarzania danych osobowych


OGŁOSZENIA O ZMIANACH

Pobierz 09.05.2014 Ogłoszenie o zmianach w Regulaminie uczestnictwa-A i B

Pobierz 16.05.2014 Ogłoszenie o zmianach w Regulaminie rekrutacji – A

Pobierz 05.05.2014 Ogłoszenie o zmianach w Regulaminie uczestnictwa-A i B

Pobierz 05.05.2014 Ogłoszenie o zmianach w Regulaminie rekrutacji-ost A

Pobierz 14.04.2014 Ogłoszenie o zmianach w Regulaminie rekrutacji


WERSJE NIEAKTUALNE

Pobierz 05.05.2014 Regulamin _uczestnictwa ZSGdańsk - nieaktualne

Pobierz Regulamin uczestnictwa - nieaktualne

Pobierz Regulamin rekrutacji - nieaktualneProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego