Dołącz do projektu Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników projektu, tj. 50 osób z terenu województwa pomorskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osób przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego. Realizacja celu jest przewidziana do 31.07.2015 r.

Do pobrania

Scieżka b
zmień ścieżkę Scieżka a

OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W OPŁACIE SKŁADEK ZUS

Pobierz Oświadczenie


ZASADY ROZLICZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Pobierz Zasady rozliczania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Pobierz Zał. 1. Oświadczenie

Pobierz Zał. 2. Zestawienie towarów lub usług

Pobierz Deklaracja dot. zakupu używanego sprzętu


REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Pobierz REGULAMIN przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 19.11.2014

Pobierz Załącznik 1: Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego

Pobierz Załącznik 2: Biznesplan

Pobierz Załącznik 3: Harmonogram rzeczowo-finansowy planowanego przedsięwzięcia

Pobierz Załącznik 4: Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 19.11.2014

Pobierz Załącznik 5: Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Pobierz Załącznik 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Pobierz Załącznik 6.1: Karta oceny formalnej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego/ wsparcia pomostowego podstawowego

Pobierz Załącznik 6.2: Karty oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego

Pobierz Załącznik 6.3: Karta oceny wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Pobierz Załącznik 6.4: Wniosek o ponowną weryfikację decyzji o ilości przyznanych punktów / nieprzyznaniu środków na rozwój przedsiębiorczości

Pobierz Załącznik 6.5: Deklaracja bezstronności i poufności

Pobierz Załącznik 7: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego 18.08.2014

Pobierz Załącznik 8: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. r. (poz. 1543) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 19.11.2014

Pobierz Załącznik 9: Zobowiązanie Uczestnika projektu do przeznaczania całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

Pobierz Załącznik 10: Umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 18.08.2014

Pobierz Załącznik 11: Umowa o udzielenie usług szkoleniowo doradczych 18.08.2014

Pobierz Załącznik 12: Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego 19.11.2014

Pobierz Załącznik 13: Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe

Pobierz Załącznik 13.1: Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Pobierz Załącznik 13.2: Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Pobierz Załącznik 14: Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu na realizację którego jest udzielania pomoc de minimis

Pobierz Załącznik 15: Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy

Pobierz Załącznik 16: Zasady rozliczania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Pobierz Załącznik 17: Szczegółowe zestawienie kosztów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym finansowanych ze wsparcia pomostowego – tabela pomocnicza

Pobierz Załącznik 18: Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium tzw. jednego przedsiębiorstwa

Pobierz Załącznik 19: Oświadczenie dotyczące połączenia, przejęcia, podziału przedsiębiorstwa

Pobierz Wniosek o ponowną weryfikację decyzji o nieprzyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego


Zabezpieczenie umowy w formie weksla In blanco z poręczeniem wekslowym

Pobierz Pobierz Deklaracja wekslowa

Pobierz Pobierz Oświadczenie ad .małżeństwo beneficjent

Pobierz Pobierz Oświadczenie ad .małżeństwo poręczyciel

Pobierz OŚWIADCZENIE NR 1 DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA KRYTERIUM TZW. JEDNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Pobierz OŚWIADCZENIE NR 2 DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA/PRZYJĘCIA/ PODZIAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

Pobierz ZSP-G - Harmonogram - G I-W I

Pobierz ZSP-G - Harmonogram - G I-W II

Pobierz ZSP-G - Harmonogram - G II-W III

Pobierz ZSP-G - Harmonogram - G II-W IV


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Pobierz 09.05.2014 Regulamin _uczestnictwa ZSP Gdańsk

Pobierz 05.05.2014 Regulamin rekrutacji

Pobierz Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu

Pobierz Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego w projekcie

Pobierz Załącznik nr 3. Karta oceny merytorycznej kandydata do projektu

Pobierz Załącznik nr 4. Deklaracja bezstronności i poufności członka Komisji Rekrutacyjnej

Pobierz Załącznik nr 5. Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

Pobierz Załącznik nr 6. Wzór odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej


OGŁOSZENIA O ZMIANACH

Pobierz 01.12.2014 Ogłoszenie o zmianach w Regulaminie przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości

Pobierz 09.05.2014 Ogłoszenie o zmianach w Regulaminie uczestnictwa-A i B

Pobierz 05.05.2014 Ogłoszenie o zmianach we wzorach umów świadczenie usług dor-szkol. B

Pobierz 05.05.2014 Ogłoszenie o zmianach w Regulaminie rekrutacji-B

Pobierz 05.05.2014_Ogłoszenie o zmianach w Regulaminie uczestnictwa-A i B

Pobierz 05.05.2014_Ogłoszenie o zmianach we wzorach umów - przyznawanie wsparcia fin.

Pobierz 24.04.2014 Ogłoszenie o zmianach w Regulaminie rekrutacji

Pobierz 14.04.2014 Ogłoszenie o zmianach w Regulaminie rekrutacji


WERSJE NIEAKLTUALNE

Pobierz REGULAMIN przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 09.06.2014 - nieaktualne

Pobierz Załącznik 4: Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - nieaktualne

Pobierz Załącznik 8: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53 poz. 311) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. - nieaktualne

Pobierz Załącznik 12: Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - nieaktualne

Pobierz Załącznik 17: Szczegółowe zestawienie kosztów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym finansowanych ze wsparcia pomostowego – tabela pomocnicza - nieaktualne

Pobierz Załącznik 7: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego 05.05.2014 - nieaktualne

Pobierz Załącznik 10: Umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 05.05.2014 - nieaktualne

Pobierz Załącznik 11: Umowa o udzielenie usług szkoleniowo doradczych 05.05.2014 - nieaktualneProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego