Dołącz do projektu Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników projektu, tj. 50 osób z terenu województwa pomorskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osób przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego. Realizacja celu jest przewidziana do 31.07.2015 r.

O projekcie

W województwie pomorskim, pomimo podejmowanych działań przez różne instytucje, ciągle istnieje problem ze znalezieniem nowego zatrudnienia przez osoby zwolnione z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Na koniec maja 2013 r. na terenie województwa pomorskiego zarejestrowanych było 118 037 osób bezrobotnych, w tym 62 858 kobiet, a stopa bezrobocia wynosiła 13,7% (Statystyki, WUP Gdańsk). Wśród bezrobotnych 6012 osób to osoby zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy. W okresie 01-05.2013 r. zwolnień grupowych i monitorowanych dokonały firmy na łączną liczbę osób zwolnionych – 408. W maju 2013 r. w PUP zarejestrowało się aż 613 osób zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy a 456 podjęło pracę.

Projekt „Zadbaj o Swoją Przyszłość” idealnie wpasowuje się w istotne problemy osób pozostających bez pracy, dając im możliwość zmiany lub podniesienia kwalifikacji zawodowych lub założenia własnej działalności gospodarczej. Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie psychologiczne, szkoleniowe oraz doradcze, tak aby każdy z uczestników mógł skutecznie znaleźć swoje nowe miejsce na rynku pracy.

Cele projektu

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników projektu, tj. 50 osób z terenu województwa pomorskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osób przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego. Realizacja celu jest przewidziana do 31.07.2015 r.

Za dzień przystąpienia do projektu uważa się dzień, w którym uczestnik rozpoczął udział w pierwszej formie wsparcia np. doradztwie, szkoleniu tj. dzień podpisania umowy i deklaracji udziału w projekcie.

Uczestnicy projektu

Projekt jest skierowany do kobiet i mężczyzn zamieszkujących tereny województwa pomorskiego zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego. W projekcie założono udział 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn), w tym: - 30 osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- 15 osób nieaktywnych zawodowo zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- 5 osób zatrudnionych przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego.

Więcej na temat uczestników projektu oraz rekrutacji znajduje się w zakładce: Rekrutacja

Działania

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z jednej, wybranej ścieżki i związanych z nią form wsparcia:

Ścieżka Aktywizacja zawodowa (w skrócie: ścieżka A):

 • poradnictwo zawodowe,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • szkolenie motywacyjne,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia według potrzeb w celu podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • staże zawodowe.

Ścieżka Biznes (w skrócie: ścieżka B):

 • poradnictwo zawodowe,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • szkolenie motywacyjne,
 • szkolenie biznesowe i warsztaty z zakresu biznesplanu,
 • możliwość otrzymania dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000,00 zł,
 • finansowe wsparcie pomostowe do wysokości 1600,00 zł/m-c przez 6 lub 12 miesięcy,
 • wsparcie doradcze (doradztwo strategiczne, finansowe, prawne).

Korzyści z udziału w projekcie

 • gwarancja pozyskania zatrudnienia przez min. 70% uczestników projektu,
 • zwiększenie samodzielności i aktywności zawodowej,
 • bezpłatne szkolenia zawodowe oraz 6. miesięczne staże zawodowe - dla uczestników ścieżki A,
 • podwyższenie poziomu przedsiębiorczości,
 • zdobycie praktycznej wiedzy o tym, jak prowadzić własną działalność gospodarczą – dla uczestników ścieżki B,
 • pozyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (do 40 000,00 zł) oraz wsparcia pomostowego finansowego i doradczego (przez 6 lub 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej) – dla uczestników ścieżki B.

Uczestnikom zapewniamy:

 • kompleksowe wsparcie w poprawie sytuacji zawodowej,
 • wykwalifikowaną kadrę wykładowców i doradców,
 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • dodatek szkoleniowy,
 • wynagrodzenie za udział w stażu, pokrycie kosztów badań lekarskich przed stażem i ubezpieczenie NW,
 • catering i serwis kawowy podczas szkolenia motywacyjnego oraz szkolenia i doradztwa biznesowego.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego