Dołącz do projektu Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników projektu, tj. 50 osób z terenu województwa pomorskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osób przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego. Realizacja celu jest przewidziana do 31.07.2015 r.

Rekrutacja

Projekt jest skierowany do 30 kobiet i 20 mężczyzn zamieszkujących tereny województwa pomorskiego w tym: 30 osób bezrobotnych i 15 osób nieaktywnych zawodowo zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz 5 osób zatrudnionych przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego.


Poszukujemy osób, które wykażą się dużym zaangażowaniem oraz determinacją, aby zmienić swoją sytuację zawodową.


Kandydat do projektu musi spełnić kryteria formalne, które są warunkiem koniecznym udziału w projekcie, określone dla każdej ścieżki.


Dla ścieżki zawodowej A :

- jest osobą zwolnioną tj. utraciła pracę (praca na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej) z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do Projektu oraz jednocześnie zalicza się do grupy: bezrobotna lub nieaktywna zawodowo
Za dzień przystąpienia do projektu uważa się dzień, w którym uczestnik rozpoczął udział w pierwszej formie wsparcia np. doradztwie, szkoleniu tj. dzień podpisania umowy i deklaracji udziału w projekcie.

lub

 - jest przewidziana do zwolnienia przez pracodawcę przechodzącego procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne, posiadającego jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego.

 

Dla ścieżki biznesowej B :

- jest osobą zwolnioną tj. utraciła pracę (praca na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej) z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do Projektu oraz jednocześnie zalicza się do grupy: bezrobotna lub nieaktywna zawodowo
Za dzień przystąpienia do projektu uważa się dzień, w którym uczestnik rozpoczął udział w pierwszej formie wsparcia np. doradztwie, szkoleniu tj. dzień podpisania umowy i deklaracji udziału w projekcie.

lub

- jest przewidziana do zwolnienia przez pracodawcę przechodzącego procesy restrukturyzacyjne posiadającego jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego.

 

Etapy rekrutacji

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można będzie składać w biurze projektu w dni powszednie w godzinach 7.30 – 15.30. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w dniach 10-12-04.2014 r.

Rekrutacja została przedłużona dla ścieżki A do dnia 30.05.2014.r., zaś do dnia 07.05.2014 r. dla ścieżki B.

Formularze można będzie składać osobiście lub drogą pocztową kierowaną na adres biura. Wnioski przesyłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą honorowane z uwagi na wymóg dotyczący oryginału podpisów na każdym z dokumentów rekrutacyjnych.

Formularze dostarczone po godzinie 15.30 ostatniego dnia naboru – niezależnie od daty stempla pocztowego, będą ocenione wyłącznie w przypadku przedłużenia rekrutacji. Odpowiedzialność za dostarczenie formularza w terminie spoczywa na Kandydacie.

Okres naboru może ulec skróceniu w przypadku, gdy liczba otrzymanych formularzy zgłoszeniowych do ścieżki A przekroczy 20, a w przypadku ścieżki B, gdy przekroczy 60. Informacja o skróceniu okresu rekrutacji zostanie umieszczona na http://zsp-pomorskie.b4ngo.pl/?strona=aktualnosci. Rekrutacja może zostać zakończona nie wcześniej niż 5 dni od publicznego ogłoszenia wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

I. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego

Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie i skompletowanie formularza zgłoszeniowego dla odpowiedniej Ścieżki Projektu oraz przesłanie go pocztą lub dostarczenie osobiście do biura projektu na adres:
Biuro Stowarzyszenia B-4
ul. Mostowa 1, pokój 28

80-778 Gdańsk

Formularz zgłoszeniowy powinien być kompletny, tj. powinny być dostarczone niezbędne dokumenty będące jego elementami:

Ścieżka zawodowa A:

 1. Formularz rekrutacyjny dla ścieżki A.
 2. Oświadczenie Kandydata na Uczestnika Projektu / Deklaracja udziału w Projekcie.
 3. Kopia świadectwa pracy potwierdzającego rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz Oświadczenie pracodawcy (składane w sytuacji, kiedy ze świadectwa pracy nie wynika jednoznacznie, iż rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy)

lub

 1. wypowiedzenie stosunku pracy lub wypowiedzenie stosunku służbowego (potwierdzone za zgodność z oryginałem) oraz Oświadczenie pracodawcy (składane w sytuacji, kiedy z treści wypowiedzenia stosunku pracy nie wynika jednoznacznie, iż rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy restrukturyzacyjne)

lub

 1. w przypadku osób, które pracowały na podstawie umów cywilnoprawnych – kserokopia umowy cywilnoprawnej (potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz oświadczenie zleceniodawcy (potwierdzające, iż rozwiązanie / nie przedłużenie umowy cywilno-prawnej nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy).
 2. Zaświadczenie potwierdzające status bezrobotnego z UP – dot. osób zarejestrowanych w PUP właściwym dla miejsca zameldowania, wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia w biurze Projektu Formularza rekrutacyjnego (obowiązkowe dla osób wcześniej pracujących na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz dla osób posiadających status osoby bezrobotnej).

Ścieżka biznesowa B:

 1. Formularz rekrutacyjny dla ścieżki B zawierający m.in. opis planowanego przedsięwzięcia.
 2. Oświadczenie Kandydata na Uczestnika Projektu / Deklaracja udziału w Projekcie.
 3. Kopia świadectwa pracy potwierdzającego rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz Oświadczenie pracodawcy (składane w sytuacji kiedy ze świadectwa pracy nie wynika jednoznacznie, iż rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy)

lub

 1. wypowiedzenie stosunku pracy lub wypowiedzenie stosunku służbowego (potwierdzone za zgodność z oryginałem) oraz Oświadczenie pracodawcy (składane w sytuacji kiedy z treści wypowiedzenia stosunku pracy nie wynika jednoznacznie, iż rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy restrukturyzacyjne)

lub

 1. w przypadku osób, które pracowały na podstawie umów cywilnoprawnych – kserokopia umowy cywilnoprawnej (potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz oświadczenie zleceniodawcy (potwierdzające, iż rozwiązanie umowy cywilno-prawnej nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy).
 2. Zaświadczenie potwierdzające status bezrobotnego z UP – dot. osób zarejestrowanych w PUP właściwym dla miejsca zameldowania, wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia w biurze Projektu Formularza rekrutacyjnego (obowiązkowe dla osób wcześniej pracujących na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz dla osób posiadających status osoby bezrobotnej).


Dokumenty są dostępne w "Do pobrania".

!Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji do projektu dla ścieżki A i dla ścieżki B!

II. Ocena formalna formularzy zgłoszeniowych

Na tym etapie zostaną zweryfikowane formularze zgłoszeniowe pod kątem spełniania kryteriów formalnych, wskazanych powyżej.

III. Ocena merytoryczna

Ścieżka zawodowa A:
Etap ten polega na badaniu predyspozycji dotyczących skłonności i zdolności do przekwalifikowania się, motywacji podjęcia pracy i udziału w projekcie.

Ścieżka biznesowa B:
Etap ten polega na badaniu predyspozycji dotyczących skłonności i zdolności do przekwalifikowania się, motywacji podjęcia pracy i udziału w projekcie. Ponadto ocenie podlegać będą posiadane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym predyspozycje przedsiębiorcze oraz realność opisu planowanej działalności gospodarczej wraz z planowanym kosztem inwestycji.

IV. Ogłoszenie wyników

Po zakończeniu oceny merytorycznej wstępna lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie projektu www.zsp-pomorskie.b4ngo.pl oraz w Biurze Projektu w Gdańsku ul. Mostowa 1, pokój 28, 80-778 Gdańsk.
Następnie w terminie 1 dnia roboczego od zakończenia ponownej oceny merytorycznej w skutek składanych odwołań na stronie projektu www.zsp-pomorskie.b4ngo.pl oraz w Biurze Projektu w Gdańsku ul. Mostowa 1, pokój 28, 80-778 Gdańsk zamieszczona zostanie ostateczne lista rankingowa uszeregowana pod względem uzyskanej punktacji.

V. Podpisanie umów uczestnictwa

Z osobami, które będą znajdować się na liście osób zakwalifikowanych zostaną podpisane umowy:
- w przypadku ścieżki A – Umowa uczestnictwa w projekcie
- w przypadku ścieżki B – Umowa o udzielnie wsparcia szkoleniowo-doradczegoProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego