Dołącz do projektu Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników projektu, tj. 50 osób z terenu województwa pomorskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osób przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego. Realizacja celu jest przewidziana do 31.07.2015 r.

ŚCIEŻKA AKTYWIZACJA ZAWODOWA (ścieżka A)

ŚCIEŻKA AKTYWIZACJA ZAWODOWA (ścieżka A)

Dokonując wyboru ścieżki zawodowej A w ramach Projektu „Zadbaj o Swoją Przyszłość”, Uczestnik deklaruje chęć podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych lub zdobywania nowych umiejętności oraz chęć odbycia płatnych staży zawodowych mających na celu przygotowanie i pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy.

Ścieżka zawodowa A przeznaczona jest dla 10 osób.

Formy wsparcia w ramach ścieżki A – Aktywizacja zawodowa

1. Poradnictwo zawodowe ma na celu szczegółową analizę predyspozycji i potrzeb zawodowych, przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), wybór form wsparcia oraz określenie potrzeb szkoleniowo-doradczych zakończone wyborem szkoleń według potrzeb. W zależności od potrzeb każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z około 3-4 godz. poradnictwa zawodowego.

2. Poradnictwo psychologiczne służy kompleksową pomocą w znalezieniu się w nowej sytuacji na rynku pracy. Ten element realizowany jest zgodnie z potrzebami Uczestników Projektu. Każdy Uczestnik może skorzystać z ok. 3 godzin poradnictwa psychologicznego.

3. Szkolenie motywacyjne ma na celu wzrost motywacji do zmiany i podejmowania wyzwań. Uczestnicy ścieżki A skorzystają z szesnastu godzin szkolenia grupowego.

4. Pośrednictwo pracy to kompleksowa pomoc w znalezieniu staży i pracy. Uczestnicy mogą skorzystać  z śr. 3 godzin pośrednictwa pracy na miesiąc zarówno przed jak i po stażach.

5. Szkolenia według potrzeb. Uczestnicy Projektu zostaną skierowani na szkolenia zawodowe, mające na celu podniesienie lub zmianę kwalifikacji. Dobór szkoleń dla poszczególnych uczestników projektu będzie odbywał się na podstawie analizy predyspozycji i możliwości danej osoby, jej profilu osobowości, zapotrzebowania pracodawców oraz rankingu zawodów deficytowych. Szkolenia, na które będą kierowani uczestnicy kończyć się będą:

- egzaminem zewnętrznym i otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje

lub

- uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych rozporządzeniem właściwego ministra

lub

- będą prowadzone w oparciu o certyfikowane programy nauczania.

Średni czas trwania szkolenia zależy od jego rodzaju – ok. 130 godzin. Uczestnicy otrzymają dodatek szkoleniowy i zwrot kosztów dojazdu.

6. Staże zawodowe. Uczestnicy Projektu zostaną skierowani na 6. miesięczne, płatne staże zawodowe, które pozwolą w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą w trakcie szkoleń. Staże odbywać się będą na podstawie umowy, według programu stażu. Uczestnicy otrzymają comiesięczne wynagrodzenie za udział w stażu, opinię pracodawcy oraz zaświadczenie o odbyciu stażu zawodowego.

Blokowy harmonogram działań w ramach ścieżki A

Rekrutacja

10-12.04.2014 r. Nabór kandydatów na uczestników projektu ścieżki A.

Nabór został wydłużony do 30.06.2014 r.

06-07.2014 r. Ocena merytoryczna, w tym diagnoza doradcy zawodowego / psychologa

Poradnictwo zawodowe

Lipiec 2014 r.

Poradnictwo psychologiczne

Lipiec – listopad 2014 r.

Szkolenie motywacyjne

Lipiec - sierpień 2014 r.

Pośrednictwo pracy

Lipiec – grudzień 2014 r. przed rozpoczęciem staży

Czerwiec – lipiec 2015 r. po zakończeniu staży

Szkolenie wg potrzeb

Sierpień – listopad 2014 r.

Staże zawodowe              

Grudzień 2014 r. – maj 2015 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zarówno procesu rekrutacji oraz wymagań dotyczących kwalifikacji do Ścieżki zawodowej A znajdują się w dokumentach dostępnych w sekcji Do pobrania

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego