Dołącz do projektu Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników projektu, tj. 50 osób z terenu województwa pomorskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osób przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego. Realizacja celu jest przewidziana do 31.07.2015 r.

,ŚCIEŻKA BIZNESOWA (ŚCIEŻKA B)

Ścieżka biznesowa B Projektu „Zadbaj o Swoją Przyszłość” przeznaczona jest dla osób, które zamierzają realizować swoją przyszłą karierę zawodową w formie samozatrudnienia tj. zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą. Szkolenia i doradztwo biznesowe, dotacje na założenie firmy oraz wsparcie pomostowe oferowane w Ścieżce B stanowią nieocenioną pomoc w realizacji tych planów.

Ścieżka biznesowa B przeznaczona jest dla 40 osób.

 

Formy wsparcia w ramach ścieżki B – Biznes

1. Poradnictwo zawodowe ma na celu szczegółową analizę predyspozycji do wykonywania zawodu oraz diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych. Dla każdego Uczestnika przewidziane są ok. 2 godziny poradnictwa zawodowego.

2. Poradnictwo psychologiczne służy kompleksową pomocą w znalezieniu się w nowej sytuacji na rynku pracy. Ten element realizowany jest zgodnie z potrzebami Uczestników Projektu. Każdy Uczestnik może skorzystać z około 3 godzin poradnictwa psychologicznego.

3. Szkolenie motywacyjne ma na celu wzrost motywacji do zmiany i podejmowania wyzwań. Uczestnicy ścieżki B skorzystają z szesnastu godzin szkolenia grupowego.

4. Szkolenie i warsztaty biznesowe

Uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres szkolenia obejmuje prawne i finansowe aspekty podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej m.in. formy prawne, kroki rejestracji, prawo podatkowe, sporządzanie i prowadzenie dokumentacji, analizę ekonomiczno-finansową, zasady budowy i sporządzania biznesplanów i wniosków, fundusze UE dla firm.

Liczba godzin szkolenia 60, w tym 40 godz. wykłady i 20 godz. warsztaty. Uczestnicy otrzymają dodatek szkoleniowy i zwrot kosztów dojazdu.

5. Doradztwo biznesowe. W celu pogłębienia swojej wiedzy z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wszyscy Uczestnicy ścieżki B skorzystają z sześciu godzin doradztwa indywidualnego. Zakres doradztwa: doradztwo strategiczne z aspektami prawa oraz finansowe.

6. Jednorazowa dotacja na rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej do max. wysokości 40 000 zł

O przyznanie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej mogą ubiegać się uczestnicy, którzy skorzystali ze wszystkich form wsparcia przewidzianych dla ścieżki B. Warunkiem otrzymania wsparcia jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji. W ramach projektu udzielonych zostanie 30 jednorazowych, bezzwrotnych dotacji na sfinansowanie kluczowych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałej działalności gospodarczej, przy czym maksymalna wartość wsparcia dla jednego Uczestnika projektu wynosi 40 000 PLN. Przedsiębiorcom, którzy otrzymają dotację, zostanie wydane zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

Dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie mogą otrzymać osoby, które prowadziły działalność gospodarczą w okresie jednego roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia w ramach Projektu (wpis do CEIDG, rejestracja w KRS) lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów.

Uczestnik projektu, który otrzyma dotację na otworzenie działalności gospodarczej (zwany Beneficjentem pomocy) jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy od daty podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Działalność gospodarcza, która działa w okresie krótszym niż 12 miesięcy skutkuje zobowiązaniem Beneficjenta pomocy do zwrotu dotacji wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi jak w przypadku zaległości podatkowych.

7. Wsparcie pomostowe (doradcze i finansowe) dla 30 osób.

Finansowe wsparcie pomostowe jest udzielane w miesięcznych transzach przez 6 miesięcy, w wysokości 1 600,00 PLN. Ma ono na celu ułatwienie funkcjonowania działalności gospodarczej oraz pokrycie niezbędnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności, niezależnie od poziomu przychodów – w szczególności składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, kosztów wynajmu lokalu, kosztów marketingu i promocji.

Doradcze wsparcie pomostowe o charakterze specjalistycznym zostanie udzielone w wymiarze 2 godz./osobę w miesiącu. Uczestnicy otrzymają wsparcie w aspektach strategicznych, prawnych oraz finansowych. Celem doradztwa będzie weryfikacja planów z ich wdrażaniem oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

8. Przedłużone wsparcie pomostowe (finansowe i doradcze) dla 20 osób.

20. Uczestników Projektu, którzy skorzystali z podstawowego wsparcia pomostowego, może ubiegać się o przedłużenie korzystania ze wsparcia, na tych samych warunkach, na okres kolejnych 6 miesięcy.

Blokowy harmonogram działań w ramach ścieżki B

Rekrutacja

10-12.04.2014 r. Nabór kandydatów na uczestników projektu ścieżki B.

Nabór został wydłużony do 07.05.2014 r.

04-05.2014 r. Ocena merytoryczna, w tym diagnoza doradcy zawodowego / psychologa i Specjalisty ds. działalności gospodarczej

Poradnictwo zawodowe

Kwiecień - maj 2014 r.

Poradnictwo psychologiczne

Maj – lipiec 2014 r.

Szkolenie motywacyjne

Maj 2014 r.

Szkolenia biznesowe

Maj – czerwiec 2014 r. 

Doradztwo biznesowe

Maj – czerwiec 2014 r.

Przyznawanie wsparcia finansowego (dotacji jednorazowej) oraz wsparcia pomostowego finansowego i doradczego

Czerwiec 2014 r. – składanie wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji wraz z biznesplanami oraz o wsparcie pomostowe finansowe i doradcze

Lipiec 2014 r. – ocena wniosków i biznesplanów i otworzenie działalności gospodarczych

Sierpień 2014 r. – wypłata dotacji

Lipiec 2014 r. – ocena wniosków o wsparcie pomostowe finansowe i doradcze

Sierpień 2014 r. – styczeń 2015 r. – wypłata comiesięcznego wsparcia pomostowego finansowego

Sierpień 2014 r. – styczeń 2015 r. – doradztwo pomostowe

Sierpień 2014 r. – lipiec 2015 r. – monitoring otworzonych działalności gospodarczych

Przyznawanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego i doradczego

Grudzień 2014 r. – składanie wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone

Grudzień 2014 r. – ocena wniosków

Luty – lipiec 2015 r.– wypłata comiesięcznego wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego

Luty – lipiec 2015 r. – doradztwo pomostowe przedłużone

 

Szczegółowe informacje dotyczące zarówno procesu rekrutacji oraz wymagań dotyczących kwalifikacji do Ścieżki biznesowej B, a także informacje dotyczące przyznawania wsparcia finansowego, znajdują się w dokumentach dostępnych w sekcji „Do pobrania” .Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego